Forum für historische Belarus-Forschung

The Role of Intellectuals in the Processes of Society Transformation in Belarus

Registration: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4Y4pszTATbi6wLmT1ckZGw

What is happening to Belarusian society after the global pandemic and the protests in the wake of 2020 presidential election? Have the extensive repressions and the shock of Russia's full-scale war in Ukraine halted the "revolution in progress" (Volha Shparaha)? Uncertainty does not only pose threats but also invites us to discuss the alternative visions of Belarus’ future. Although such discussions are currently impossible within Belarus itself, the events of 2020 clearly demonstrated the public's demand for political alternatives to the authoritarian system. This demand raises the crucial question of the role and position not only of experts, public activists, and politicians, but also of intellectuals in a broader sense.

During our conversation, we will explore the role of intellectuals in the political and cultural landscape of modern Belarus. To do so, we will focus on the structural factors that laid the groundwork for the events of 2020, as well as the main driving forces behind the protests. What role did the traditional intellectual circles (intelligentsia) play in the crisis of authoritarian legitimacy? What contributions did the Belarusian Democratic Movement (the "old opposition"), which existed from 1989 to 2020, make to the events of 2020? How do the traditional concepts and values of the intelligentsia intersect with other protest identities such as the labour movement, the feminist movement, and the new middle class? Furthermore, how has the ideological and political landscape of Belarus transformed following Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022?

Introduction:
Gabriele Freitag
, German Association for East European Studies

Experts:
Tatsiana Astrouskaya, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg
Alena Hapava, Western Michigan University
Simon Lewis, University of Bremen
Andrei Vazyanau, European Humanities University

Moderation:
Anton Liavitski: Central European University, Budapest

 Роля інтэлектуалаў у працэсах грамадскай трансфармацыі ў Беларусі

Для ўдзелу ў дыскусіі прайдзіце, калі ласка, рэгістрацыю па спасылцы: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4Y4pszTATbi6wLmT1ckZGw

Што адбываецца з беларускім грамадствам пасля глабальнай пандэміі і пратэстаў вакол прэзідэнцкіх выбараў 2020 года? Ці спынілі маштабныя рэпрэсіі ды шок ад пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі ва Ўкраіне “рэвалюцыю ў працэсе” (Вольга Шпарага)? Нестабільнасць хавае ў сабе не толькі пагрозу – яна запрашае да абмеркавання альтэрнатыўных бачанняў грамадскага парадку. Нават, калі на дадзены момант такія дыскусіі немагчымыя ў самой Беларусі, 2020 год яскрава прадэманстраваў запыт грамадства на палітычныя альтэрнатывы аўтарытарнай сістэме. Гэты запыт як ніколі востра ставіць пытанне аб ролі і месцы у працэсах грамадскіх трансфармацый не толькі экспертаў, грамадскіх актывістаў ды палітыкаў, але і інтэлектуалаў у шырокім сэнсе.

У нашай дыскусіі мы збіраемся абмеркаваць ролю інтэлектуалаў у палітычным і культурным працэсе сучаснай Беларусі. Для гэтага мы засяродзім увагу на структурных фактарах, што падрыхтавалі глебу для падзей 2020 г., і на асноўных рухаючых сілах пратэстаў. Якую ролю адыгралі традыцыйныя інтэлектуальныя асяродкі (інтэлігенцыя) у крызісе аўтарытарнай легітымнасці? Які ўнёсак у падзеі 2020 года зрабіў беларускі дэмакратычны рух (“старая апазіцыя”), які існаваў у 1989–2020 гадах? Як традыцыйныя паняцці і каштоўнасці інтэлігенцыі суадносяцца з іншымі ідэнтычнасцямі пратэсту: рабочым рухам, феміністычным рухам, новым сярэднім класам? І як ідэалагічны і палітычны ландшафт Беларусі трансфармаваўся пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну ў 2022 годзе?

Уступнае слова:
Габрыэле Фрайтаг, Нямецкае таварыства па вывучэнні Усходняй Еўропы

Эксперткі і эксперты:
Таццяна Астроўская, Інстытут гістарычных даследаванняў Усходняй Еўропы ім. Гердэра, Марбург
Андрэй Вазьянаў, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, Вільнюс
Алена Гапава, Універсітэт Заходняга Мічыгана
Сайман Льюіс, Універсітэт Брэмена

Мадэрацыя:
Антон Лявіцкі,
Цэнтральны Еўрапейскі ўніверсітэт, Будапешт

Datum:
26.06.2023, 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Hinweis:
Die Veranstaltung findet online statt.

Sprache(n):
The discussion will be simultaneously translated into English and Belarusian

Veranstalterin:
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde